BOHÉM Kabin & Wellness

Adatkezelési szabályzata

Örömmel vesszük érdeklődésed a BOHÉM Kabin & Wellness által nyújtott szolgáltatások iránt. Számunkra kiemelten fontos személyes adataidnak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatunk a BOHÉM Kabin & Wellness által alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. A BOHÉM Kabin & Wellness csapata (Tulajdonos és Üzemeltető: Bahil Attila Istvánné, cím: 2600 Vác, Zamat utca 1.; adószám: 55488840-1-33; szálláshely azonosító: 84061024, továbbiakban: „BOHÉM Kabin & Wellness”) elkötelezett abban, hogy a személyes adatok kezelése során, annak valamennyi szakaszában, teljes mértékben megfeleljen a hatályos adatvédelmi szabályoknak, beleértve de nem kizárólagosan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseit. 

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy részletesen bemutassuk a BOHÉM Kabin & Wellness adatkezelési gyakorlatát, az adatkezelés során titeket megillető jogokat, választási lehetőségeket, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinket, illetve intézkedésinket.

Azzal, hogy kapcsolatba lépsz velünk, illetve szolgáltatásunkat igénybe veszed, tudomásul veszed, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adataidat a jelen tájékoztatóban meghatározott mértékben és körben kezelni fogjuk.

A Szabályzat elérhetősége

Jelen szabályzat hatálya a Bohém Kabin weblapján (www.bohemkabin.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a BOHÉM Kabin & Wellness címén, valamint letölthető a weboldalról. BOHÉM Kabin & Wellness jogosult a szabályzatot szükség szerint bármikor egyoldalúan előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

A felelős szervezet, az adatkezelő neve és címe

név: BOHÉM Kabin & Wellness tulajdonosa és üzemeltetője Bahil Attila Istvánné

székhely: 2600 Vác, Zamat utca 1.

adószám: 55488840-1-33

NTAK regisztrációs szám: EG20005524 – egyéb szálláshely

telefonszám: +36/ 20-475-4331

e-mail cím: bohemkabin@gmail.com

kapcsolattartó: Bahil Roland

Definíciók

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Alapelvek

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Adatkezelés

1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A kezelt adatok köre: a foglalást küldő személy vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcíme, állampolgársága, születési helye és ideje. A szálláshelyre bejelentkezéskor (érkezéskor) megadandó további adatok: a foglalást küldő személlyel érkező vendégek vezeték- és keresztneve, lakcíme, állampolgársága, születési helye és ideje.

3. BOHÉM Kabin & Wellness weblapján, a www.booking.com weboldalon, valamint a www.airbnb.hu weboldalon érkező foglalásokat, valamint a foglalások során az érintettől megadott személyes adatokat a www.smoobu.com jelszóval védett foglalási rendszeren keresztül kezeli, ahol az automatikusan rögzítésre került személyes adatokhoz kizárólag a BOHÉM Kabin & Wellness-nek van hozzáférése.

4. Az adatok kezelésének időtartama: Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig lehet tárolni. Ennek az időtartamnak a meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy az adatkezelő milyen okból végez adatkezelést, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére irányuló jogi kötelmeket. A személyes adatokat a szerződés teljesítése alatt, illetve ezt követő öt évig őrizzük meg. Ezen felül a számlát, valamint a számviteli bizonylatnak minősülő egyéb dokumentumokat (az abban szereplő személyes adatokkal együtt) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján azon üzleti év végétől számított 8 évig őrizzük meg, amely üzleti évben a számla kiállítására sor került. 

5. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: 2600 Vác, Zamat utca 1.

e-mailben: bohemkabin@gmail.com e-mail címen.

6. A bíróság, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

7. Szolgáltató a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

8. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

9. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Weboldalon keresztül történő adatkezelés

1. Google Analytics

A www.bohemkabin.hu honlap a Google Analytics nevű szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott internetes elemző szolgáltatás. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni tudjuk, hogy a felhasználók miként használják weboldalunkat.

A Google Analytics működéséről az alábbi linkre kattintva érhető el több információ:

https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

2. Logs

A honlapot üzemeltető szerver felé érkező kérések (megnyitott web cím, használt eszköz és böngésző típus, IP cím, a használat napja és ideje stb.) rögzítésre kerülhetnek. Ezek az adatok kizárólag technikai célból kerülnek felhasználásra, annak érdekében, hogy a honlap biztonságos és megfelelő működését biztosítani tudjuk.

3. Cookie-k

A honlapunk látogatásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a számítógépeden (vagy más hasonló eszközön) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon.

A cookie olyan technológia, amelynek segítségével a honlapunk információs jeleket („azonosítókat”) tárolhat az böngésződben, miközben azon tartózkodsz. Ezt az információt honlapunk fejlesztése érdekében használjuk fel. Az így gyűjtött információk alapján nem lehet személyeket egyedileg azonosítani.

Amennyiben nem kívánsz cookie-kat fogadni honlapunkról beállíthatod a böngészőjét úgy, hogy az minden esetben értesítést küldjön a cookie-k érkezéséről. Ilyenkor eldöntheted, hogy fogadod-e az adott cookie-kat vagy sem. Azonban e tekintetben kérjük vedd figyelembe, hogy a cookie-k letiltása csökkentheti a felhasználói élményt.

Facebook

1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

2. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

4. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Szolgáltató oldalai:

www.facebook.com/bohemkabin

www.instagram.com/bohemkabin

Az érintett jogai

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a BOHÉM Kabin & Wellness részére személyes adatait, a BOHÉM Kabin & Wellness a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget. 

2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a BOHÉM Kabin & Wellness tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a BOHÉM Kabin & Wellnesstől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges. 

4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a BOHÉM Kabin & Wellnesstől személyes adatai törlését, amely kérésnek a BOHÉM Kabin & Wellness köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a BOHÉM Kabin & Wellness gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a BOHÉM Kabin & Wellness közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a BOHÉM Kabin & Wellness jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a BOHÉM Kabin & Wellnessre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. a BOHÉM Kabin & Wellnessnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a BOHÉM Kabin & Wellness, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a BOHÉM Kabin & Wellness a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a BOHÉM Kabin & Wellness az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a BOHÉM Kabin & Wellness rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a BOHÉM Kabin & Wellness megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése az Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a BOHÉM Kabin & Wellness jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e. 

8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti. 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

10. A BOHÉM Kabin & Wellness-szel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a BOHÉM Kabin & Wellness a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a BOHÉM Kabin & Wellness indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

12. Az Érintett Jogainak Érvényesítése, Kérelmének Előterjesztése, Kapcsolatfelvétel a BOHÉM Kabin & Wellness-szel

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton, illetve ii) személyesen juttassa el a BOHÉM Kabin & Wellness címére vagy iii) e-mail útján küldje meg a BOHÉM Kabin & Wellness e-mail elérhetőségére.

A BOHÉM Kabin & Wellness/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

név: Bahil Attila Istvánné

székhely: 2600 Vác, Zamat utca 1.

telefonszám: +36204754331

e-mail cím: bohemkabin@gmail.com

kapcsolattartó/képviselő: Bahil Roland

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a BOHÉM Kabin & Wellness jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni. 

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a BOHÉM Kabin & Wellness megtagadhatja.

A BOHÉM Kabin & Wellness indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítató. A határidő meghosszabbításáról a BOHÉM Kabin & Wellness a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a BOHÉM Kabin & Wellness nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a BOHÉM Kabin & Wellness díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a BOHÉM Kabin & Wellness (i) ésszerű összegű díjat számíthat fel; vagy (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Vác, 2020. január 1.

BOHÉM Kabin & Wellness

Tulajdonos és üzemeltető: Bahil Attila Istvánné